Beheer documenten

Beheer documenten
 
Betreft: Documenten die door kandidaten aan het examenbureau zijn verstrekt in het kader van hun 
examinering.
 
Overwegende:
Provex wil duidelijkheid bieden aan de kandidaten omtrent beheer en aansprakelijkheid van documenten.
 
Definities:         Provex Medewerkers van Provex, examinatoren namens Provex
Kandidaten:      Personen die bij Provex een procedure doorlopen met betrekking tot erkenning, certificering of diplomering
Documenten:    Stukken, aangeleverd door kandidaat ten behoeve van procedures met betrekking tot erkenning, certificering
                       of diplomering, in hard-copie of digitaal
 

1.    Digitale verzending van documenten bij voorkeur in één pdf document richten aan: info@provex.nl

       Filmpjes in een van de via Windows toegankelijke formaten eveneens aan: info@provex.nl
       In beide gevallen kan gebruik gemaakt worden van www.wetransfer.nl
2.    Indien niet digitaal verzonden, verzoeken wij kandidaten een kopie van de documenten die behoren bij de
       examinering te verzenden aan:
          Provex
          Romeinenstraat 23
          5835 DX BEUGEN (Boxmeer)
3.    U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Indien u geen ontvangstbevestiging ontvangt neem dan
       telefonisch contact op.
       Telefoonnummer: 0485 56 17 77
4.    U neemt uw eigen exemplaar mee tijdens de examenzitting.
5.    Het door u aangeleverde document / bestand wordt beheerd door Provex en niet ter beschikking gesteld aan derden
6.    De documenten worden bewaard tot en met minimaal één maand na de bekendmaking van de uitslag en vernietigd als er
       in die periode geen beroep of inzage is aangevraagd.
       Mocht beroep of inzage zijn aangevraagd dan wordt de termijn verlengd tot één maand na het afgewikkeld zijn van het
       beroep of inzage.
7.    De digitale bestanden worden bewaard minimaal één maand na de bekendmaking van de uitslag en vernietigd als er in
       die periode geen beroep of inzage is aangevraagd. Mocht beroep of inzage zijn aangevraagd dan wordt de termijn
       verlengd tot één maand na het afgewikkeld zijn van het beroep of inzage.
8.    Indien kandidaat persoonlijke elementen vermeld in documenten of bestanden, hetzij van zichzelf, hetzij van anderen,
       blijft kandidaat verantwoordelijk voor de herkomst van de gegevens en verantwoording voor het gebruiken van deze
       gegevens. Indien er toestemming voor nodig is deze te gebruiken, dan is de kanddiaat eveneens verantwoordelijk voor 
       toestemming van de genoemde personen in deze.
9.    Van het examengesprek en de beoordeling wordt een verslag gemaakt door de examinatoren. Deze is ter inzage, voor
       een periode van één maand na de bekendmaking van de uitslag.
10.  Provex besteedt de uiterste zorg aan het goed beheer van documenten en bestanden die door kandidaten zijn aangeleverd,
      maar kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden.
11. Provex kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de herkomst van de aangeleverde documenten.
12. Provex kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de toestemming van derden, die betrokken zijn door kandidaten
      in de documenten.
13. In alle gevallen waarin dit document niet voorziet beslist de directie van Provex.
 
Boxmeer, 16 augustus 2017
 
170816 – Provex