Verkoop- en Leveringsvoorwaarden - General Conditions

ALGEMENE VERKOOP- LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
PROVEX GEVESTIGD AAN DE BILDERBEEKSTRAAT 18 TE NL - 5831 CX BOXMEER
 
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Provex betreffende de verkoop, levering, betaling, verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Provex aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Provex niet geaccepteerd.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijden telefonisch, dan wel schriftelijk of elektronisch aan te vragen bij Provex.
1.5 Provex behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
 
Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door Provex zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de websites waarvan Provex eigenaar is, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
2.3 Provex behoudt zich het recht voor om een eventueel verstrekte offerte waarin een verkeerde prijs is opgenomen aan te passen.
 
Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met Provex komen pas dan tot stand wanneer Provex een getekende offerte, op haalbaarheid heeft beoordeeld.
3.2 Provex heeft het recht zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van vooruitbetaling c.q. gedeeltelijke aanbetaling van 10%, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
3.3 Na het aanvangen van uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden aan volledige betaling, ook al wordt de opdracht om reden van overmacht of anderszins van de zijde van de opdrachtgever niet conform tijdschema of gedeeltelijk of geheel niet uitgevoerd.
3.4 Indien Provex de opdracht niet conform tijdschema, niet geheel of geheel niet kan uitvoeren kan Provex een vordering stellen aan de hand van gemaakte kosten en tijdinvestering, waarvan de in de overeenkomst genoemde bedragen richtinggevend zijn.
 
Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de website van Provex, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
Artikel 5 Prijzen, prijswijzigingen en betaling
5.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief reis- en verblijfkosten.
5.2 De betaling van de door Provex geleverde dienst, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Provex gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten-) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 25% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,-.
5.3 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.4 Niet tijdige betaling geeft Provex het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding op welke wijze dan ook.
5.5 Provex is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Provex te verrichten prestaties.
5.6 Het is de afnemer niet toegestaan, zonder toestemming van Provex, verrekening van facturen toe te passen.
5.7 Door Provex in behandeling genomen reclames geven afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5.8 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Provex behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van alle door Provex aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen door Provex ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen, verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Provex van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Provex en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.
 
Artikel 7 Leveringstermijnen
7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Provex is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
7.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht op enige vorm van schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Provex of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
 
Artikel 8 Reclames
8.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Provex. Na het verstrijken van deze termijn wordt Provex geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Provex er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
8.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
8.3 Indien een reclame door Provex gegrond wordt bevonden, kan Provex overgaan tot het volgende:
      A. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig
          wijzigen.
      B. het geleverde terug nemen en de Overeenkomst ontbinden,
          onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag
          zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
8.4 de afnemer dient in alle gevallen Provex de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Provex blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
9.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Provex in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Provex niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Provex.
9.3 De afnemer vrijwaart Provex te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.4 Indien tijdens consultancy-uren fouten door Provex worden gemaakt die dataverlies tot gevolg hebben, en opdrachtgever geen back-up van deze data tot zijn beschikking heeft, kan Provex niet aansprakelijk worden gesteld voor welke kosten dan ook die voortkomen uit het niet beschikbaar hebben van deze data voor de opdrachtgever.
 
Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
10.2 In geval een geschil aan een rechter moet worden voorgelegd heeft Provex het recht van keuze van Rechtbank en locatie.
 
Deze voorwaarden gaan in op 15 november 2009. Hiermee vervallen eerdere uitgaven.
 
Provex
Romeinenstraat 23
5835 DX  BEUGEN (Boxmeer)
 
e-mail: info@provex.nl
 
15 november 2014
 
 
GENERAL CONDITIONS FOR SALES, DELIVERY AND PAYMENT FOR PROVEX,
ESTABLISHED AT BILDERBEEKSTRAAT 18, 5831 CX BOXMEER, THE NETHERLANDS
 
 
Article 1 General
1.1 These General Conditions apply to all agreements with Provex, regarding sales, delivery and payment of products and/or services.
1.2 Besides these general conditions Provex can use additional conditions that apply specifically to the kind of transaction and/or the nature of the work. These additional conditions are part of our General Conditions.
1.3 An appeal by the customer to conditions that do not apply to these General Conditions will not be granted by Provex.
1.4 A copy of these General Conditions can be requested at all times either by telephone, in writing or by email.
1.5 Provex reserves the right to change and/or expand these General Conditions.
 
Article 2 Quotations
2.1 All quotations made by Provex are informal, non-binding and while stocks last, unless specified differently in the quotation.
2.2 Price indications on Provex-owned websites or any brochures or advertisments are not quotations.
2.3 Provex reserves the right to change any quotation made which lists the wrong price.
 
Article 3 Agreements
3.1 Agreements with Provex will not apply until after Provex has judged the feasibility of a signed quotation.
3.2 Provex retains the right not to accept commissions or to only accept them under condition of payment in advance or partial payment of 10%, in which case the customer will be informed accordingly.
3.3 After implementation of the agreement, the customer is obliged to pay in full even if the commission is not carried out according to the time table or not finished completely or at all for reasons of force majeure on the part of the client.
3.4 If Provex can not finish the commission either partially, completely or not in accordance with the schedule, Provex can send an invoice based on expenses and time invested according to the mentioned in the Agreement.
 
Article 4 Images
4.1 All images, data regarding dimensions, colours, the applicability of equipment, prices, on the Provex website, in leaflets, brochures and advertisments are compiled with great care, but are only approximations and can not be used to demand damages and/or resolution of the agreement.
 
Article 5 Prices, price changes and payments
5.1 Unless stated otherwise, prices do not include VAT, shipping, travel expenses or accomodation expenses.
5.2 Payment for the services rendered by Provex must be made within 14 days of the invoice date, unless specified differently in writing. After 30 days have gone by after the invoice date, the customer will be in default without notice of default being required and he will owe interest on the unpaid amount equal to the legal interest, with part of a month counting as a full month. Furthermore Provex will be entitled to raise the amount owed by the customer with (extra)judicial collection charges including the costs for attorneys, bailiffs, internal costs etc. If these charges are not paid in time, they will be provisionally set at 25% of the amount of the unpaid invoice, with a minimum of € 250,-.
5.3 Payments made by the customer will always go towards the interests and charges owed and then towards the invoices that have been unpaid the longest, regardless of the fact that the cuntomer states that the payment is for a later invoice.
5.4 Overdue payment will give Provex the right to suspend or cancel implementation of this and/or other agreements with the customer, without the customer having a right tob e compensated in any way.
5.5 Provex will always be entitled to demand that the customer provide security for the payment of the work to be done by Provex.
5.6 The customer is not allowed to settle one invoice with another without permission by Provex.
5.7 Complaints being handled by Provex do not give the customer a right to delay payment or partial payment.
5.8 Cheques, money orders or foreing currencies will only be accepted as payment after the have been exchanged.
 
Article 6 Retention of Title
6.1  Provex retains the right of ownership for all articles delivered until the full payment of all articles delivered or to be delivered by Provex, including any claims Provex might have on the customer regarding the delivery of articles, work and/or services rendered or to be rendered and any claims that Provex may have regarding shortcomings on the part of the customer in implementing the agreement between Provex and the customer, including collection fees, interest and any fines.
 
Article 7 Times of delivery
7.1 Times of delivery indicated are approximations, unless agreed otherwise. Provex will never be held responsible for exceeding the time of delivery.
7.2 Exceeding a time of delivery will never give the customer the right to receive any kind of damages, cancellation of the agreement or to take any other form of action. Only if there was malicious intent or gross negligence or if the time of delivery was exceede by over three months will the customer have the right to cancel the agreement, but without the right to receive damages in any form.
 
Article 8 Complaints
8.1 Complaints about poor or incomplete delivery must be made known to Provex in writing within eight days of delivery of the articles and with a proper definition of the reason. After this term has been exceeded Provex is assumed to have fulfilled its obligations and Provex will assume that the customer has accepted the products/services as correct.
8.2 Complaints will never give the customer the right to suspend his payments.
8.3 If a complaint has been found valid by Provex, Provex can do the following:
      A. revise the invoice and change the invoice amount accordingly.
      B. recall the items delivered and cancel the agreement,
          restitution of the invoice amount paid by the customer without
          being held to any kind of damages.
8.4 The cutomer will at all times give Provex the opportuinty to repair any faults.
 
Article 9 Liability
9.1 Provex’ liability will always be limited to the invoiced amount for the delivery in question.
9.2 Provex will not be liable for any direct or indirect damages that it hasn’t explicitly accepted liability for in these General Conditions, barring damages caused deliberately or gross neglicence by Provex.
9.3 The customer will indemnify Provex of all claims by third parties.
9.4 Should mistakes be made by Provex during consultancy hours, which lead to loss of data and if the customer has no back-up of this data, Provex can not be held responsible for any costs arising from not having this data available for the customer.
 
Article 10 Other conditions
10.1 Should any conditions entered in these General Conditions no longer apply, this will not affect the validity of the other conditions of these General Conditions.
10.2 In case a dispute needs to be submitted to a judge, Provex will have the right to choose the court and its location.
 
These conditions will apply from 15 November 2009. Any earlier editions will henceforth be invalid.
 
Provex
Romeinenstraat 23
5835 DX  BEUGEN (Boxmeer)
The Netherlands
 
e-mail: info@provex.nl
 
15 November 2014