Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure

Een kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag. Hiertoe dient de kandidaat binnen 4 weken nadat de uitslag schriftelijk is meegedeeld zijn bezwaarschrift in bij de Examencommissie van Provex. Een bezwaarschrift kan alleen in behandeling worden genomen als het betrekking heeft op een onvoldoende resultaat. Er mag geen sprake zijn van openstaande facturen.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden. Daarvoor dient een bedrag van €  150,- te worden gestort op rekening van Provex. Het bedrag wordt teruggestort als de kandidaat in het gelijk wordt gesteld en de uitslag wordt gewijzigd in een voldoende resultaat.

Omdat de bezwaarprocedure zowel veel tijd vergt als extra kosten met zich meebrengt adviseren wij kandidaten om, voor zover dit nog niet is gebeurd of (nog) mogelijk is, inzage aan te vragen in examenwerk. Ook is het aan te bevelen om voor het indienen van een bezwaarschrift advies te vragen aan de onderwijsinstelling.

Na ontvangst van de betaling wordt het bezwaarschrift in behandeling genomen. De Examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan de kandidaat.

Een kandidaat mag zich, gedurende de behandeling van een bezwaarschrift, aanmelden voor een herexamen voor het betreffende examenonderdeel. De beoordeling van het examenwerk zal echter pas plaatsvinden nadat de examencommissie een besluit heeft genomen over het bezwaarschrift. Als een bezwaarschrift wordt gehonoreerd nadat een herexamen is afgelegd, dan wordt het examenwerk van het herexamen ongeldig verklaard. De kandidaat is conform de algemene voorwaarden echter wel het examengeld voor dit herexamen verschuldigd.