Informatie voor examendeelnemers

U bent gecertificeerd ‘Examinator / Assessor MBO’. Deze certificering is 5 jaar geldig; mits binnen 3 jaar voldaan wordt de onderhoudsplicht. Provex beoordeelt u in dit onderhoud. Uw oorspronkelijke certificaat heeft een einddatum 3 jaar na de examendatum. Na akkoordbevinding van uw onderhoudsplicht ontvangt u een nieuw certificaat met als einddatum 5 jaar na de oorspronkelijke examendatum.
 
Om aan de eisen te voldoen voor het onderhouden van uw certificering gelden er drie acties:
a)      Aanleveren overzicht van de afgenomen examens
b)      Overzicht van de persoonlijke competentie ontwikkeling
c)       Toets
 
Toelichting:
 
Voorafgaand aan het examen dienen de volgende zaken aan examenbureau Provex geleverd te worden:
a)      Overzicht van de afgenomen examens; ingedeeld naar examen, niveau, maand. Hiervoor is een tabel in deze map opgenomen. Een ander format mag ook; de te vermelden gegevens moeten echter wel aanwezig zijn, zie hiervoor het format.
  • Dit dient door de kandidaat voorafgaand aan het examen of uiterlijk aan het begin van het examen te worden geleverd.
  • Aan het examenbureau dient een ondertekend formulier te worden ingeleverd.
b)      Overzicht van de persoonlijke competentie ontwikkeling
  • Dit dient door de kandidaat voorafgaand aan het examen of uiterlijk aan het begin van het examen te worden geleverd.
  • Aan het examenbureau dient een ondertekend formulier te worden ingeleverd.
 c) Tijdens de examenzitting ontvangt elke deelnemer een toets. In deze toets wordt met name
ingegaan op actuele ontwikkelingen rond het competentiegericht examineren, examentechnieken en procedures van belang bij de afname van examens. Deze toets neemt ongeveer een uur in beslag.
 
Uitslag:
  • Aangeleverde materialen (a+b) en toets (c) voldoende:
U ontvangt een nieuw certificaat in de vorm van een pasje op uw thuisadres. De geldigheid van de oorspronkelijke afgiftedatum wordt dan verlengd wordt tot 5 jaar.
  • Aangeleverde materialen (a en/of b) niet voldoende:
U ontvangt een bericht om of de betreffende zaken alsnog aan te leveren, cq te verbeteren; of u wordt opgeroepen voor een gesprek om een en ander toe te lichten.
  • toets (c) niet voldoende:
U kunt op een ander moment een nieuwe toets maken.
 
Provex verstrekt de uitslag aan kandidaat en opdrachtgever. U kunt deze binnen 4 weken na de examendatum verwachten.
 
Tenslotte:
 
  • Digitaal aangeleverde documenten worden niet in behandeling genomen.
  • Als u documenten aan ons verzend per post: deze altijd per ‘aangetekende post’ verzenden.
  • Zorg dat u van de ingeleverde documenten altijd over een kopie voor uw eigen administratie beschikt.

Examendocumenten kunt u zenden aan:

PROVEX

Romeinenstraat 23

5835 DX  BEUGEN (Boxmeer)

e-mail: info@provex.nl